Nieuws van Voorvaart Advocaten

Lees hier ons laatste nieuws

Onderwijsrecht: beëindiging inschrijving

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn onlangs nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid om de inschrijving van de studenten voor een opleiding te beëindigen of deze te weigeren. Dat kan volgens de regelgeving en de rechtspraak. De inschrijving van een student kan onder bijzondere omstandigheden om dringende redenen worden geweigerd, ook en zelfs indien aan de gestelde eisen voor toelating is voldaan. Vertoont een student probleemgedrag of misdraagt hij zich, maakt hij zich

Onderwijsrecht: rechtsbescherming

Omdat in het onderwijsveld een grote variëteit aan rechtsbeschermingsmogelijkheden en procesrechten bestond, zijn er een aantal zaken qua rechtsbescherming gestroomlijnd. Dat heeft in het bijzonder betrekking op geschillen en klachten in het onderwijs, waarbij de onderwijsinstellingen geschillenprocedures kennen, waaronder het College van Beroep van de Examens en de Geschillenadviescommissie. Recent zijn  de mogelijkheden van beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) uitgebreid. Er bestaat een eenduidige regeling voor de organisatie van de onderwijsbescherming aan een universiteit