Arbeidsrecht

/Arbeidsrecht

“Meer ontslagen verwacht vanaf 1 juli 2015”

Onlangs berichtte nu.nl: “Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli van dit jaar, zal het aantal ontslagen toenemen.” Bovenstaande quote is het gevolg van het feit dat per 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend zal veranderen door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Eén van de doelen van de wetgever bij deze wet is om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Daarnaast moet het nieuwe ontslagrecht beter gericht zijn op

V&D matigt de lonen van haar werknemers: mag dat?

V&D verlaagt salarissen met 5,8% ‘V&D wil volgende maand al eenzijdig een collectieve salarisverlaging van 5,8 procent doorvoeren hoewel dat wettelijk niet kan’, aldus de Volkskrant in een bericht van 21 januari 2015. De mogelijkheden voor een werkgever om de hoogte van loon eenzijdig te wijzigen zijn juridisch inderdaad beperkt. Wat de precieze beperkingen zijn en onder welke voorwaarden loonsverlaging wél is toegestaan leest u in dit artikel. Wijzigingsbeding Wanneer de werkgever eenzijdig de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst wil wijzigen, moeten juridisch gezien twee situaties onderscheiden worden: (1) de

Bedrijfsongevallen en de zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van art. 7:658 BW Art. 7:658 BW bevat de zorgplicht van een werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van een werknemer: een werkgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Voldoet een werkgever niet aan deze zorgplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade van zijn werknemer. Er ontstaat geen plicht voor de werkgever om de geleden schade te

Loon werkneemster die vervangende arbeid weigert moet doorbetaald worden

In een uitspraak van 9 december 2014 (Hof Amsterdam 9 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5117), oordeelt het Hof Amsterdam dat het loon van een werkneemster die weigert werk uit te voeren dat afwijkt van de taakomschrijving uit het arbeidscontract onder omstandigheden moet worden doorbetaald. De werkgever in deze zaak is van mening dat de werkneemster niet in staat is de arbeid die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst naar behoren uit te voeren. Het Hof acht het voorstel tot verrichten van passende arbeid op grond van

Morbide obesitas in de werksfeer

Inleiding Recent hebben kantonrechters in Zwolle en Tilburg zich gebogen over twee ontbindingsverzoeken waarbij er sprake was van een werknemer die leed aan de chronische aandoening morbide obesitas (zeer ernstig overgewicht). Ongeveer 1,5% (bron: CBS 2007) van de Nederlanders leidt aan deze ernstige vorm van overgewicht. Uitgaande van een beroepsbevolking van 7.715.000 personen zijn dit ongeveer 115.725 werknemers. Mocht u zich afvragen wanneer u lijdt aan morbide obesitas: vanaf een BMI (gewicht in kilogrammen gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat) van

De loonsanctie

Het komt regelmatig voor dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer, aan de werkgever een loonsanctie (lees: verplichte doorbetaling salaris) wordt opgelegd door het UWV. De loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd aan een werkgever indien de werkgever te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht en dit tot een onbevredigend resultaat heeft geleid. De werkgever betaalt daarom soms gedurende drie jaar na ziekte het salaris door. De financiële gevolgen van een loonsanctie voor de werkgever zijn groot. Bovendien is het

Werkeloos en passende arbeid

Het UWV kent richtlijnen ( zoals de Richtlijn passende arbeid 2008, Staatscourant 2008, 123) waaraan werkloze werknemers zich hebben te houden bij het aanvaarden van ander werk. Bent u meer dan 52 weken (1 jaar) onafgebroken werkloos, dan is werk op alle niveaus voor u passend. Het uitgangspunt daarbij is dat een werkloze zich ruimer op de arbeidsmarkt moet opstellen naarmate hij langer werkloos is. In het eerste halfjaar van de werkloosheid heeft de werkloze de tijd om zich te richten

Niet-genoten vakantiedagen na overlijden uitbetalen aan erfgenamen

De kantonrechter in Heerenveen heeft op 29 juni 2011 geoordeeld dat een werkgever na het overlijden van de werknemer de niet-genoten vakantiedagen van deze werknemer moet uitbetalen aan de erfgenamen. In deze zaak had een weduwe de voormalig werkgever van haar overleden echtgenoot aangesproken tot uitbetaling van 7 weken niet-genoten vakantiedagen die haar echtgenoot had opgebouwd. De kantonrechter oordeelde dat iedere werknemer recht heeft op uitbetaling van zijn of haar vakantiedagen. Het doet niet ter zake op welke manier de arbeidsovereenkomst