Bijzondere incassovoorwaarden

VOORVAART ADVOCATEN
/Bijzondere incassovoorwaarden

BIJZONDERE INCASSOVOORWAARDEN

 1. Definities
  a. Incasso: het buitengerechtelijk incasseren van een geldvordering die niet door de Debiteur wordt betwist dan wel het geval dat van de Debiteur geen verweer ten aanzien van de vordering bekend is;
  b. Opdrachtnemer: de maatschap Voorvaart Advocaten gevestigd te Breda en Etten-Leur, alsmede haar werknemers. De maatschap bestaat uit natuurlijke- en rechtspersonen. Een lijst van de partners wordt u op verzoek toegezonden;
  c. Opdrachtgever: de contractspartij van de Opdrachtnemer;
  d. Debiteur: degene die een geldbedrag dient te betalen aan de Opdrachtgever op basis van een onderlinge overeenkomt.
 2. De Opdrachtnemer zal de Debiteur drie maal aanschrijven. De eerste brief is, naast Incasso van de vordering, gericht op het behoud van de relatie tussen Opdrachtgever en zijn Debiteur. In principe zal de vordering dan ook nog niet worden verhoogd met de verschenen rente en de buitengerechtelijke kosten. De tweede brief is qua toonzetting dreigender en voor de eerste maal wordt gedreigd met het inleiden van rechtsmaatregelen. Bovendien wordt de vordering verhoogd met de verschenen rente en de buitengerechtelijke kosten. De derde brief is qua toonzetting dreigend. Eventueel kan bij de derde brief een concept faillissementsverzoek worden meegezonden. In de eerste, tweede en derde brief wordt een betalingstermijn aangehouden van respectievelijk 7, 3 en 1 dag(en).

 3. Indien de vordering wordt geïncasseerd is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd. Het honorarium wordt conform onderstaande staffel berekend over het gedeelte van de vordering dat daadwerkelijk is geïncasseerd:
  1. Over de eerste € 5.000,- 15%
  2. Over het meerdere tot € 10.000,- 10%
  3. Over het meerdere tot € 15.000,- 8%
  4. Over het meerdere tot € 50.000,- 5%
  5. Over het meerdere tot boven € 50.000,- 3%

 4. Indien de buitengerechtelijke pogingen niet ertoe leiden dat de vordering wordt geïncasseerd is de Opdrachtnemer eenmalig een honorarium verschuldigd van € 100,-

 5. Indien de gehele vordering, inclusief de kosten, niet binnen de gestelde termijn betaald is, zal in overleg met de Opdrachtgever en uitsluitend na zijn toestemming daartoe een gerechtelijke procedure worden opgestart. De Opdrachtgever is hiervoor aan de Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd. Dit honorarium zal alsdan nader tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden overeengekomen. De kosten van de gerechtelijke procedure worden voor zoveel mogelijk op de Debiteur verhaald.

 6. De eventuele kosten van derden (bijv. deurwaarder, procureur, etc.), verschotten (bijv. griffierechten), beslagleggingen en tenuitvoerleggingen van een toewijzend vonnis komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 7. Opdrachtnemer heeft het recht het haar toekomende, overeenkomstig de in deze voorwaarden vastgestelde Incassotarieven, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de haar ter Incasso gegeven vordering, ook indien: de Debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever betaalt, de Opdrachtgever buiten haar om met de Debiteur een regeling of schikking treft of de opdracht tot Incasso intrekt.

 8. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde kantoorkosten (6%) en omzetbelasting (thans 19%).

 9. Bovengenoemde voorwaarden gelden niet voor buitenlandse vorderingen dan wel vorderingen op buiten Nederland gevestigde of verblijvende Debiteuren. Voor dergelijke Incasso’s dient in de voorkomende gevallen een nadere overeenkomst te worden gesloten.

 10. Indien de Bijzondere Incassovoorwaarden Voorvaart Advocaten 2011 op één of meerdere punten strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden Voorvaart Advocaten 2011 prevaleren de bepalingen van de Bijzondere Incassovoorwaarden Voorvaart Advocaten 2011.

 11. Naast de onderhavige Bijzondere Incassovoorwaarden Voorvaart Advocaten zijn de Algemene Voorwaarden Voorvaart Advocaten 2011 van toepassing op de onderhavige Incasso-opdracht. De Algemene Voorwaarden worden gelijktijdig met de Bijzondere Incassovoorwaarden Voorvaart Advocaten 2011 ter hand gesteld aan de Opdrachtgever.

VOORVAART ADVOCATEN: "ALS U ONS TOCH NODIG HEEFT."